Stefna Visa Inc. gegn mútugreiðslum

1.0 Tilgangur

Visa Inc. innleiddi þessa stefnu gegn mútugreiðslum til að fara að kröfum og takmörkunum bandarískra laga um erlenda spillingu, breskra mútulaga og annarra gildandi laga gegn mútugreiðslum um allan heim.

2.0 Umfang

Stefnan gildir um alla stjórnendur, yfirmenn, starfsmenn og mannafla („starfsmenn Visa“) Visa Inc. og dótturfélaga þess („Visa“ eða „fyrirtækið“).  Þessa stefnu verður að lesa í tengslum við aðrar stefnur, verklagsreglur og leiðbeiningar fyrirtækisins, þar á meðal reglur um viðskiptahætti og siðareglur og stefnu um ferðir og kostnað og stefnu um innkaupakortaáætlun. Hins vegar, að því marki sem þessi stefna er meira takmarkandi, kemur hún í stað annarra gildandi stefna og verklagsreglna fyrirtækisins (þar á meðal gjafir, máltíðir eða skemmtun). Þessi stefna kann að vera þýdd á önnur tungumál og ef hún er þýdd skal enska útgáfan hafa forgang.

Svið siðareglna og reglufylgni og lagasvið svæðisins geta þróað landfræðileg eða landssértæk útgjaldamörk þar sem krafist er forsamþykkisferlis. Þessi svið siðareglna og reglufylgni og lagasvið geta svarað spurningum um þessa stefnu og veitt leiðbeiningar varðandi markaðstengt verklag.

3.0 Stefnuyfirlýsing

Fyrirtækið hefur skuldbundið sig til að vinna viðskipti með sanngjörnum og heiðarlegum hætti á markaðnum. Það er á ábyrgð allra hjá fyrirtækinu að farið sé eftir þessari stefnu gegn mútugreiðslum og viðmiðunarreglum gegn mútugreiðslum (Viðauki A). Stjórn félagsins og endurskoðunar- og áhættunefnd hennar, framkvæmdastjóri, yfirstjórn og framkvæmdastjóri siðareglna og reglufylgni er öllum sérstaklega falið að tryggja að félagið uppfylli ströngustu laga- og siðferðiskröfur í viðskiptum sínum. Visa mun hlíta bókstaf og anda gildandi laga gegn mútugreiðslum í viðskiptum sínum.  Að lofa, heimila, bjóða, gefa, þiggja eða biðja, beint eða óbeint, um eitthvað sem er verðmætt, eða hvers kyns óviðeigandi ávinning, til einhvers, í þeim tilgangi eða virðist hafa óviðeigandi áhrif á ákvarðanir hans/hennar eða hegðun, eða sem verðlaun fyrir óviðeigandi frammistöðu, er stranglega bannað.

Fyrirtækið er skuldbundið til að uppfylla skyldur sínar samkvæmt lögum gegn mútugreiðslum. Sem bandarískt fyrirtæki sem skráð er í Kauphöllinni í New York er fyrirtækið háð bandarískum lögum um erlenda spillingu (Foreign Corrupt Practices Act - FCPA). FCPA eru lög með refsiákvæðum sem banna að lofa, heimila, bjóða eða gefa neitt verðmætt, beint eða óbeint, til embættismanna utan Bandaríkjanna (vítt hugtak sem nær yfir starfsmenn á öllum stigum ríkisstjórna utan Bandaríkjanna, sem og starfsmenn fyrirtækja í ríkiseigu eða undir stjórn ríkisins, svo sem fjármálastofnunar í ríkiseigu, og stjórnmálaframbjóðendur utan Bandaríkjanna, stjórnmálaflokka eða embættismenn flokka og opinberra alþjóðastofnana) til að hafa áhrif á hvers kyns athöfn eða ákvörðun aðila sem ekki eru í Bandaríkjunum í embætti sínu. FCPA gildir um framferði fyrirtækisins og starfsmanna Visa um allan heim. Fyrirtækið er einnig háð fjölda laga og reglna varðandi viðskiptaþóknanir sem kunna að vera samþykktar af bandarískum stjórnvöldum. Loforð, tilboð eða afhending á gjöf, greiða eða annarri þóknun til embættismanns eða starfsmanns bandarískra stjórnvalda sem brýtur gegn þessum reglum gæti ekki aðeins brotið gegn stefnu fyrirtækisins heldur einnig verið refsivert.

Fyrirtækið og starfsmenn Visa verða einnig að fara að breskum mútulögum frá 2010 („mútulög“). Mútulögin banna bæði mútugreiðslur til embættismanna og viðskiptamútur. Mútulögin gera það refsivert að bjóða, lofa eða veita mútugreiðslur (sem í tilgangi þessarar stefnu gegn mútugreiðslu þýðir fjárhagslegan eða annan ávinning); að biðja um, samþykkja að þiggja eða þiggja mútur; eða að múta erlendum opinberum starfsmanni. Fyrirtækið getur einnig borið staðgengilsábyrgð fyrir að koma ekki í veg fyrir mútugreiðslur sem stundaðar eru fyrir þess hönd og er skylt að innleiða fullnægjandi verklagsreglur til að koma í veg fyrir mútugreiðslur af hálfu þeirra sem sinna þjónustu fyrir eða fyrir hönd fyrirtækisins, þar með talið þjónustu sem dótturfélög veita.

Auk FCPA og mútulaga getur fyrirtækið verið háð öðrum lögum gegn mútugreiðslum um allan heim.  

Það er stranglega bannað að gefa eða bjóða eitthvað sem er verðmætt til opinbers embættismanns eða opinbers embættismanns sem uppfyllir skilyrði (eins og skilgreint er í viðauka A) hvers lands sem brýtur gegn mútulögum, eða að inna af hendi ólöglegar greiðslur til þriðja aðila á meðan hann veit eða hefur ástæðu að vita að einhver hluti verði boðinn, gefinn eða lofaður slíkum embættismanni. Fyrirgreiðslur – greiðslur til að flýta fyrir eða tryggja framkvæmd hefðbundinna opinberra aðgerða – eru einnig bannaðar.

Að lokum banna mörg lög gegn mútugreiðslum að lofa, bjóða eða greiða mútur eða undirborðsgreiðslur til einkaaðila. Þessi stefna bannar að lofa, heimila, bjóða, gefa, þiggja eða biðja um neitt sem er verðmætt eða hvers kyns ávinning fyrir neinn þriðja aðila—þar á meðal viðskiptavin, mögulegan viðskiptavin, söluaðila eða annan viðskiptafélaga - með það í huga, eða gefa til kynna, að hafa óviðeigandi áhrif á eða verðlauna viðskiptaákvarðanir viðtakandans.

4.0 Ábyrgð

4.1 Eigandi stefnu og áætlunar

Yfirmaður siðareglna og reglufylgni er eigandi stefnu og áætlunar og mun hafa umsjón með stefnunni og þróa stefnuramma sem felur í sér verklagsreglur, verkfæri, samskipti og þjálfun til að innleiða þessa stefnu og ná markmiðum hennar. Alþjóðlegt svið siðareglna og reglufylgni skal veita eftirlit með árlegri þjálfun um stefnuna sem veitt er viðeigandi starfsfólki Visa.

4.2 Bakhjarl í verkefnum

Bakhjarl í verkefnum fyrir stefnuna er aðallögmaður.

4.3 Eftirlit með stefnu

Áhættunefnd fyrirtækjasviðs (CRC) skal sjá um stjórnarhætti þessarar stefnu með reglubundnum uppfærslum frá alþjóðlegu sviði siðareglna og reglufylgni.  

4.4 Undanþágur

Undanþágur frá þessari stefnu verða að vera samþykktar fyrirfram af stefnueiganda, lögfræðiráðgjafa og CRC. Stefnueigandinn mun rekja allar undantekningar eða undanþágur frá stefnunni.

5.0 Rannsókn brota

Fyrirtækið mun rannsaka allar tilkynningar sem berast um hvers kyns brot eða grun um brot á þessari stefnu og mun ekki líða neins konar hefndaraðgerðir vegna tilkynninga eða kvartana sem fram koma í góðri trú. Reglur Visa um viðskiptahætti og siðareglur vernda alla þá sem senda inn tilkynningu eða kvörtun og ætlast er til að starfsmenn Visa taki þátt í innri rannsóknum á misferli.

Sérhver hegðun sem brýtur í bága við þessa stefnu, reglur um viðskiptahætti og siðareglur fyrirtækisins eða gildandi lög getur leitt til agaviðurlaga allt að og þar með talið uppsögn, háð staðbundnum lagaskilyrðum.

6.0 Endurskoðun stefnu

Stefnueigandinn er ábyrgur fyrir því að endurskoða stefnuna að minnsta kosti árlega til að staðfesta að hún sé áfram viðeigandi og skilvirk til að uppfylla tilgreind viðskiptamarkmið og mæla með uppfærslum eftir þörfum fyrir CRC.

7.0 Staðfesting á stefnu um reglufylgni

Þessi stefna og verklagsreglur hennar eru háð reglubundinni staðfestingu frá alþjóðlegu sviði siðareglna og reglufylgni og/eða innri endurskoðun til að ákvarða skilvirkni innleiðingar og áframhaldandi fylgni við hana. Niðurstöður og mildandi aðgerðir má fara yfir með viðeigandi hagsmunaaðilum. Tilkynna skal um mikilvægar niðurstöður til CRC og/eða stjórnar eða nefnda(r) þess, eftir því sem við á.

8.0 Tengd skjöl

  • Stefna um ferðir og kostnað og stefna um innkaupakortaáætlun
  • Viðmið um alþjóðleg kort – Ferðir og kostnaður og innkaupakort